กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน Slotxo และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัย คุ้ม โปร่งใส แล้วหลังจากนั้นก็สามารถตรวจทานได้

โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์ตรงกลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ Slot การให้บริการคำแนะนำปรึกษาขอคำแนะนำทางด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจตราข้างใน การจัดการเงินนอกงบประมาณ และจากนั้นก็การพัสดุภาครัฐ การกระทำการเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างพอเพียง และการเสนอข้อมูลในเชิงกรรมวิธีเงินแก่ฝ่ายบริหาร

โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการโกดัง รวมทั้งจัดแจงเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การดูแลดูแลกลยุทธ์รวมทั้งมาตรฐานค่าตอบแทน ผลตอบแทน แล้วก็สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ


กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

1) ควบคุมการเบิกชำระเงินแผ่นดิน

2) ควบคุมการใช้ชำระเงินของส่วนราชการ

3) ควบคุมงบประมาณเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

4) ช่วยเหลือแนวทางของกระทรวงการคลังรวมทั้งรัฐบาล

ความเป็นมาแล้วก็ภูมิหลัง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ทรงให้แบรนด์ “พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระโกดังมหาสินทรัพย์แลกเปลี่ยนล่าวถึงกรมต่างๆ สล็อต ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 แรม 12 เย็น พ.ศ. 2418 ในการนี้ ได้แยกกรมท่าออกมาจากกรมพระโกดัง รวมถึงตั้งสำนักงานสำหรับในการงานโกดังในหอรัษฎากรพิพัฒน์

เมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก109 (พ.ศ. 2433) ได้มีการแบรนด์พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการ กระทรวงพระโกดังมหาสินทรัพย์ กำหนดให้กระทรวงพระโกดังมหาสมบัติ มีหน้าที่จ่ายรักษาเงินแผ่นดิน อีกทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งนั้น กับถือบัญชีพระราชทรัพย์สิน รับผิดชอบสำหรับแผ่นดินทั้งสิ้น และเก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 13 กรม เพื่อเป็นระบบกฎข้อปฏิบัติตามแบบสากล และก็แบ่งกรมตามภารกิจ งานที่ต่างกันออกไป Slotxo อย่างชัดเจน มี “กรมเจ้ากระทรวง” 5 กรม ได้แก่ กรมพระโกดังกลาง กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ และกรมพระโกดังข้างที่ “กรมขึ้น” 8 กรม แบ่งเป็น กรมเจ้าจำนวนเก็บภาษีอากร 5 กรม ตัวอย่างเช่น กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมที่ดิน และก็ด่านศุลกากร และก็กรมทำการแผ่นดิน 3 กรม เช่น กรมนกกระสาคลุกเคล้าสิทธิการ กรมงานพิมพ์บัตร แล้วก็กรมราชพัสดุ

“กรมสารบาญชี” หรือ กรมบัญชีกลางในขณะนี้ ก็เลยเกิด ตอนวันที่ 7 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2433 มีบทบาท สำหรับรับชำระเงินแผ่นดินและก็ถือสารบาญชีพระราชทรัพย์สมบัติทั้งปวง โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งหมด มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน แล้วก็มีนายเวร 4 นายเป็นเวรรับ เวรจ่าย เวรธนาคาร รวมทั้งเวรบาญชี โดยแต่ละนายเวร มีบทบาทดังนี้ 1. เวรรับ สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งผอง แล้วก็ทำบาญชีรายได้ 2. เวรจ่าย สำหรับชำระเงิน หรือราชสมบัติทั้งหมด แล้วก็ทำบาญชีค่าใช้จ่าย 3. เวรธนาคาร สำหรับทำบาญชีเงินรับจ่ายในนานาประเทศ แล้วก็เป็นธุรการแลก หรือฝากเงินธนาคาร 4. เวรบาญชี สำหรับรักษาบาญชีพระราชสมบัติพัสถาน บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้สินหลวง แล้วก็ใบเบิก ใบนำ บิล ทั้งยังรีบหนี้สินหลวง

โดยขอความปรานีเกล้าฯ แต่งให้พระยานรนารถยนต์จงรักศรีรัษฎากร (เอมในมหาชัย) เป็นอธิบดีกรมสารบาญชีคนแรก แล้วก็ขอความปรานีเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าพร้อมวงศ์อธิราช ด้อยกว่าอธิบดี กับทรงแต่งให้มิสเตอร์ แอล.เอ็ม.เอ็ม.ครอส (Mr.L.M.M.Cross) เป็นผู้ช่วยอธิบดีที่ปรึกษากับการบัญชีทั้งมวล ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดเกล้าฯ ให้แบรนด์พระราชบัญญัติกรมสารบาญชีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กอง มี กองบาญชีตรงกลาง กองรับ แล้วก็กองจ่าย กับหน้าที่ 4 นายเวรเป็นเวรรับ เวรจ่าย เวรมาตรฐาน (เวรแบงค์เดิม) และก็เวรบาญชี เพื่อกำหนดหน้าที่ข้างในกรมให้เป็นสัดส่วน แจ่มกระจ่าง แล้วก็เหมาะสมขึ้น

ครั้นเมื่อถึงในยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอความกรุณาปรานีเกล้าฯ ให้ทรงกรมตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในกระทรวงพระคลังเก็บของมหาโภคทรัพย์ เมื่อ พุทธศักราช 2458 โดยให้รวม “กรมตรวจ” แล้วก็ “กรมสารบาญชี” เข้าด้วยกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “กรมบาญชีกึ่งกลาง” ตอนวันที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2458 ในโอกาสนี้ทำให้กรมบาญชีกึ่งกลางมีภารกิจหนักขึ้น โดยเป็นอีกทั้งผู้สะสมประมวลบัญชีรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน วางรูป แล้วก็เสนอแนะการบัญชีแก่ข้าราชการที่ทำงานเบิกจ่าย คิดเงินผลตอบแทน รักษาเงินแผ่นดิน สอบปากคำการเบิกจ่ายในราชการแผ่นดิน รวมทั้งการไต่สวน รวมทั้งติเตียนข้าราชการต่างๆที่ทำงานคิดบัญชีผลตอบแทนรายได้ของแผ่นดินนำส่งพระคลังเก็บของ

รวมทั้งช่วงวันที่ 23 พ.ค. พุทธศักราช 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบปฏิบัติกรมในกระทรวงพระคลังเก็บของได้เปลี่ยนแปลงชื่อ กรมบาญชีกึ่งกลาง เป็น ” กรมบัญชีกลาง ” เพื่อสะท้อนภาระหน้าที่งานให้กระจ่างแจ้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง xo slot กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2557 ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไว้

ดังนี้

ให้ กรม บัญชี กึ่งกลาง รับ สมัคร งาน มีการคิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้ชำระเงินแผ่นดิน และก็ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัยคุ้ม โปร่งใส และก็สามารถตรวจทานได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กึ่งกลางให้หน่วยงานภาครัฐปฏิยัติเตียน การให้บริการข้อแนะนำขอความเห็นทางการเงินการเงิน การบัญชี การตรวจทานด้านใน การจัดการเงินนอกวราว รวมทั้งการพัสดุภัณฑ์ภาครัฐการจัดการเกี่ยวกับการจัดการคงคลังให้ผู้ใช้จ่ายอย่าง superslot999.app พอเพียง รวมทั้งการเสนอข้อมูลในเชิงแนวทางคลังเก็บของแก่ฝ่ายบริหาร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเพื่อกำเนิดเสถียรภาพทางการคลังเก็บของ แล้วก็ดำเนิการเกี่ยวกัการให้คะแนนการเงินภาครัฐ การดูแลมองแบนโยบายแล้วก็ มาตราฐานค่าจ้างผลประโยชน์ แล้วก็สิทธิประโยชน์ของพนักงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สมัครสอบ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนระบบริหารการคลังของประเทศในด้าน การจัดการเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลัง และจากนั้นก็คณะรัฐมนตรี
จัดแจงเกี่ยวกับกกหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติ คำสั่งและก็หลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐละการตรวจตรา ข้างในของส่วนราชการ เพื่อส่วนราชการถือปฏิบัติ
จัดแจงเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและมาตรฐานการจัดซื้อว่าจ้างภาครัฐ
ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางแล้วก็แบรนด์ฐานการควบคุมดูแล รวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภายในภาครัฐ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรมและ ติดตามการทำงานรวมถึงการจัดการ ทางด้านการเงินเพื่อนประกอบกิจการพิจารณาเสนอแนะแนวทางทางการเงินของประเทศ
ควบคุม ดูแล กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน และตรวจสอการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งโกดัง แล้วก็การถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ และก็พิจารณาทำความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำ การตกลง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลัง
ปรับแก้ระบบบริหารเงินนออกงบประมาณในด้านดูแลดูแล การต่อว่าดตามให้แต้ม กาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนความสามารถและเหตุจำเป็นในการดำเนินการ
เจาะจง ปรับปรุงแก้ไข แล้วหลังจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานค่าแรงงานผลตอบแทน แล้วก็สิทธิประโยชน์ของข้าราชการภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และก็ดูแลดูแล การจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

อัพเดทล่าสุด : 11 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)